Báo cáo CTCL
Báo cáo kết quả kiểm tra Bệnh viện năm 2019
    Báo cáo kết quả kiểm tra Bệnh viện năm 2019
Báo cáo công tác tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viên 9 tháng đầu năm 2020
    Báo cáo công tác tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viên 9 tháng đầu năm 2020
Báo cáo công tác tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viên 6 tháng đầu năm 2020
    Báo cáo công tác tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viên 6 tháng đầu năm 2020
Bảng kiểm tra bệnh viện năm 2020
    Bảng kiểm tra bệnh viện năm 2020
Tổng hợp kiểm tra bệnh viện năm 2019 toàn tỉnh
    Tổng hợp kiểm tra bệnh viện năm 2019 toàn tỉnh
Báo cáo kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện tại Trung tâm Y tế Diên Khánh năm 2019
    Báo cáo kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện tại Trung tâm Y tế Diên Khánh năm 2019
Báo cáo thực hiện cải tiến chất lượng Bệnh viện đa khoa Diên Khánh 6 tháng đầu năm 2019
    Báo cáo thực hiện cải tiến chất lượng Bệnh viện đa khoa Diên Khánh 6 tháng đầu năm 2019
Quyết định hành lập Đoàn tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện năm 2019
    Quyết định hành lập Đoàn tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện năm 2019
Quyết định hành lập Đoàn tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện 6 tháng đầu năm năm 2019
    Quyết định hành lập Đoàn tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện 6 tháng đầu năm năm 2019
Quyết định công bố kết quả đánh giá thực hiện bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện năm 2018 tại Trung tâm Y tế Diên Khánh
    Quyết định công bố kết quả đánh giá thực hiện bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện năm 2018 tại Trung tâm Y tế Diên Khánh
Địa chỉ
Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa
Điện thoại
Cấp cứu:0258.246.5081; Hỗ trợ website: 0905.202.991
E.mail
pkhth.ytdk@khanhhoa.gov.vn
© 2018 Bản quyền thuộc Trung tâm Y Tế huyện Diên Khánh