Báo cáo CTCL
Biên bản tự kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện đa khoa huyện Diên Khánh 9 tháng đầu năm 2022
    Biên bản tự kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện đa khoa huyện Diên Khánh 9 tháng đầu năm 2022
Biên bản tự kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện đa khoa huyện Diên Khánh quí I năm 2022
    Biên bản tự kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện đa khoa huyện Diên Khánh quí I năm 2022
Biên bản tự kiểm tra đánh giá chất lượng Trung tâm Y tê Diên Khánh 6 tháng đầu năm 2022
    Biên bản tự kiểm tra đánh giá chất lượng Trung tâm Y tê Diên Khánh 6 tháng đầu năm 2022
Bảng kiểm, hướng dẫn đánh giá hoạt động cải tiến chất lượng trung tâm Y tế Diên Khánh năm 2022
    Bảng kiểm, hướng dẫn đánh giá hoạt động cải tiến chất lượng trung tâm Y tế Diên Khánh năm 2022
Báo cáo kết quả kiểm tra Bệnh viện năm 2019
    Báo cáo kết quả kiểm tra Bệnh viện năm 2019
Báo cáo công tác tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viên 9 tháng đầu năm 2020
    Báo cáo công tác tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viên 9 tháng đầu năm 2020
Báo cáo công tác tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viên 6 tháng đầu năm 2020
    Báo cáo công tác tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viên 6 tháng đầu năm 2020
Bảng kiểm tra bệnh viện năm 2020
    Bảng kiểm tra bệnh viện năm 2020
Tổng hợp kiểm tra bệnh viện năm 2019 toàn tỉnh
    Tổng hợp kiểm tra bệnh viện năm 2019 toàn tỉnh
Báo cáo kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện tại Trung tâm Y tế Diên Khánh năm 2019
    Báo cáo kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện tại Trung tâm Y tế Diên Khánh năm 2019
Địa chỉ
Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa
Điện thoại
Cấp cứu:0258.246.5081; Chịu trách nhiệm nội dung: BS Lê Thị Minh Nguyệt
E.mail
pkhth.ytdk@khanhhoa.gov.vn
© 2018 Bản quyền thuộc Trung tâm Y Tế huyện Diên Khánh