QUY TRÌNH BV
Quy trình bổ sung năm 2021
    Quy trình bổ sung năm 2021
Danh mục kỷ thuật tuyến tỉnh bổ sung năm 2021
    Danh mục kỷ thuật tuyến tỉnh bổ sung năm 2021
QUY TRÌNH KHÁM CHỮA BỆNH
    QUY TRÌNH KHÁM CHỮA BỆNH
Quy trình khoa Xét nghiệm -CĐHA
    Quy trình khoa Xét nghiệm -CĐHA
Quy trình khoa CSSKSS
    Quy trình khoa CSSKSS
Quy trình gây mê
    Quy trình gây mê
Quy trình khoa Ngoại - LCK
    Quy trình khoa Ngoại - LCK
Quy trình Khoa Nhi
    Quy trình Nhi khoa
Địa chỉ
Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa
Điện thoại
Cấp cứu:0258.246.5081; Hỗ trợ website: 0905.202.991
E.mail
pkhth.ytdk@khanhhoa.gov.vn
© 2018 Bản quyền thuộc Trung tâm Y Tế huyện Diên Khánh