Văn bản Trung tâm
Nhập liệu Covid19
    Nhập liệu Covid19
Danh muc viết tắt
    Danh muc viết tắt
Nhập liệu danh sách Covid-19
    Nhập liệu danh sách Covid-19
GIẤY BÁO TỬ
    giấy báo tử
BÁO CÁO CCHC QUÝ 1.2021
    BÁO CÁO CCHC QUÝ 1.2021
QĐ BAN HÀNH TUYÊN TRUYỀN CCHC NĂM 2021
    QĐ BAN HÀNH TUYÊN TRUYỀN CCHC NĂM 2021
Danh mục Mã tỉnh BHXH
    Danh mục Mã tỉnh BHXH
Công khai thu chi ngân sách năm 2020
    Công khai thu chi ngân sách năm 2020
THEO DÕI NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM PHÒNG MÁY CHỦ
    THEO DÕI NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM PHÒNG MÁY CHỦ
Danh sách thẻ tạm Trung tâm Y tế Diên Khánh
    Danh sách thẻ tạm Trung tâm Y tế Diên Khánh
Địa chỉ
Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa
Điện thoại
Cấp cứu:0258.246.5081; Hỗ trợ website: 0905.202.991
E.mail
pkhth.ytdk@khanhhoa.gov.vn
© 2018 Bản quyền thuộc Trung tâm Y Tế huyện Diên Khánh