GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM 

CƠ CẤU TỔ CHỨC 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC 

 HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN
NHẬP LIỆU BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM THÁNG 09 NĂM 2022
NHẬP LIỆU BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM THÁNG 09 NĂM 2022
TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH ĐỢT 2
TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH ĐỢT 2
NHẬP LIỆU BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM THÁNG 08 NĂM 2022
NHẬP LIỆU BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM THÁNG 08 NĂM 2022
NHẬP LIỆU BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM THÁNG 07 NĂM 2022
NHẬP LIỆU BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM THÁNG 07 NĂM 2022
Đề thi năm 2022
Đề thi năm 2022
Triển khai thí điểm sử dụng CCCD gắn chíp trong KCB BHYT
Triển khai thí điểm sử dụng CCCD gắn chíp trong KCB BHYT
Thông báo về việc mời cung cấp giá bán Vật tư tiêu hao; Vật tư chấn thương chỉnh hình; Hóa chất khử khuẩn; hóa xuất xét nghiệm,Sinh phẩm phục vụ công tác xây dựng hồ sơ đấu thầu 12 tháng giai đoạn 2022 - 2023
Thông báo về việc mời cung cấp giá bán Vật tư tiêu hao; Vật tư chấn thương chỉnh hình; Hóa chất khử khuẩn; hóa xuất xét nghiệm,Sinh phẩm phục vụ công tác xây dựng hồ sơ đấu thầu 12 tháng giai đoạn 2022 - 2023
NHẬP LIỆU BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM THÁNG 06 NĂM 2022
NHẬP LIỆU BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM THÁNG 06 NĂM 2022
NHẬP LIỆU BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM THÁNG 05 NĂM 2022
NHẬP LIỆU BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM THÁNG 05 NĂM 2022
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN DIÊN KHÁNH TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN DIÊN KHÁNH TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
NHẬP LIỆU BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM THÁNG 04 NĂM 2022
NHẬP LIỆU BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM THÁNG 04 NĂM 2022
NHẬP LIỆU BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM THÁNG 03 NĂM 2022
NHẬP LIỆU BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM THÁNG 03 NĂM 2022
QUẢN LÝ ĐIỀU DƯỠNG 2022
QUẢN LÝ ĐIỀU DƯỠNG 2022
NHẬP LIỆU BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM THÁNG 02 NĂM 2022
NHẬP LIỆU BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM THÁNG 02 NĂM 2022
NHẬP LIỆU BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM THÁNG 01 NĂM 2022
NHẬP LIỆU BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM THÁNG 01 NĂM 2022
NHẬP LIỆU BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM THÁNG 12 NĂM 2021
NHẬP LIỆU BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM THÁNG 12 NĂM 2021
Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021, Phối hợp thông tin, tuyên truyền về điều tra sự hài lòng năm 2021 do Bộ Nội vụ chủ trì triển khai tại tỉnh
Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021, Phối hợp thông tin, tuyên truyền về điều tra sự hài lòng năm 2021 do Bộ Nội vụ chủ trì triển khai tại tỉnh
NHẬP LIỆU BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM THÁNG 11 NĂM 2021
NHẬP LIỆU BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM THÁNG 11 NĂM 2021
Quy trình bổ sung năm 2021
Quy trình bổ sung năm 2021
Danh mục kỷ thuật tuyến tỉnh bổ sung năm 2021
Danh mục kỷ thuật tuyến tỉnh bổ sung năm 2021
NHẬP LIỆU BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM THÁNG 10 NĂM 2021
NHẬP LIỆU BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM THÁNG 10 NĂM 2021
ĐỔI MỚI PHONG CÁCH, THÁI ĐỘ PHỤC VỤ CỦA CÁN BỘ Y TẾ HƯỚNG TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH TẠI TRUNG TÂM Y TẾ DIÊN KHÁNH
ĐỔI MỚI PHONG CÁCH, THÁI ĐỘ PHỤC VỤ CỦA CÁN BỘ Y TẾ HƯỚNG TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH TẠI TRUNG TÂM Y TẾ DIÊN KHÁNH
NHẬP LIỆU BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM THÁNG 09 NĂM 2021
NHẬP LIỆU BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM THÁNG 09 NĂM 2021
Quyết đinh Về việc Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn Gói thầu: Hệ thống bồn Oxy lỏng cao áp - Dự án: Mua sắm hoạt động phòng chống dịch Covid-19
Quyết đinh Về việc Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn Gói thầu: Hệ thống bồn Oxy lỏng cao áp - Dự án: Mua sắm hoạt động phòng chống dịch Covid-19
THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU -Hệ thống bồn Oxy lỏng cao áp
THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU -Hệ thống bồn Oxy lỏng cao áp
ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH QUÝ II/2021
ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH QUÝ II/2021
Quyết định Về việc công khai dự toán thu – chi NSNN quý 2 năm 2021
Quyết định Về việc công khai dự toán thu – chi NSNN quý 2 năm 2021
Gói thầu: Hệ thống bồn Oxy lỏng cao áp
Gói thầu: Hệ thống bồn Oxy lỏng cao áp Dự án: Mua sắm hoạt động phòng chống dịch Covid-19
NHẬP LIỆU BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM THÁNG 06 NĂM 2021
NHẬP LIỆU BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM THÁNG 06 NĂM 2021
Quyết định Về việc công khai dự toán thu – chi NSNN quý 1 năm 2021 + ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ I/2021
Quyết định Về việc công khai dự toán thu – chi NSNN quý 1 năm 2021 + ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ I/2021
NHẬP LIỆU BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM THÁNG 05 NĂM 2021
NHẬP LIỆU BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM THÁNG 05 NĂM 2021
NHẬP LIỆU BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM THÁNG 04 NĂM 2021
NHẬP LIỆU BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM THÁNG 04 NĂM 2021
NHẬP LIỆU BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM THÁNG 03 NĂM 2021
NHẬP LIỆU BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM THÁNG 03 NĂM 2021
NHẬP LIỆU BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM THÁNG 02 NĂM 2021
NHẬP LIỆU BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM THÁNG 02 NĂM 2021
Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Trung tâm Y tế huyện Diên Khánh, kèm phụ lục
Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Trung tâm Y tế huyện Diên Khánh, kèm phụ lục
KẾ HOẠCH PBGDPL 2021
Kế hoạch công tác Phổ biến GDPL năm 2021
NHẬP LIỆU BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM THÁNG 01 NĂM 2021
NHẬP LIỆU BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM THÁNG 01 NĂM 2021
NHẬP LIỆU THÁNG 12 NĂM 2020 (MỚI)
NHẬP LIỆU THÁNG 12 NĂM 2020 (MỚI)
Quản lý Điều dưỡng 2021
Quản lý Điều dưỡng 2021
Báo báo kết quả kiểm tra cải cách hanh chinh năm 2020
Báo báo kết quả kiểm tra cải cách hanh chinh năm 2020
Thông báo khảo sát đánh gia trực tuyến cải cách hanh chính giai đoạn 2011 - 2021
Thông báo khảo sát đánh gia trực tuyến cải cách hanh chính giai đoạn 2011 - 2021
Thông báo kết quả kiểm tra công tác cải cách hanh chinh năm 2020
Thông báo kết quả kiểm tra công tác cải cách hanh chinh năm 2020
Báo cáo kết qua thực hiện cải cách hanh chính 9 tháng đàu năm 2020
Báo cáo kết qua thực hiện cải cách hanh chính 9 tháng đàu năm 2020
Báo cáo kết qua thực hiện cải cách hanh chính 6 tháng đàu năm 2020
Báo cáo kết qua thực hiện cải cách hanh chính 6 tháng đàu năm 2020
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hanh chinh năm 2020
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hanh chinh năm 2020
Báo cáo cai cách hành chính quy I - 2020
Báo cáo cai cách hành chính quy I - 2020
KẾ HOẠCH Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020
KẾ HOẠCH Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020
Quyêt định công khai ngân sách Nhà nuớc 9 tháng năm 2020
Quyêt định công khai ngân sách Nhà nuớc 9 tháng năm 2020
HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ BỆNH LAO TIỀN ẨN
HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ BỆNH LAO TIỀN ẨN
HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ BỆNH TÂM THẦN
HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ BỆNH TÂM THẦN
HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ BỆNH VỀ RĂNG HÀM MẶT
HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ BỆNH VỀ RĂNG HÀM MẶT
Hướng dẫn chẩn đoán điều trị bệnh về mắt
Hướng dẫn chẩn đoán điều trị bệnh về mắt
NHẬP LIỆU THÁNG 11 NĂM 2020 (MỚI)
NHẬP LIỆU THÁNG 11 NĂM 2020 (MỚI)
NHẬP LIỆU THÁNG 10 NĂM 2020 (MỚI)
NHẬP LIỆU THÁNG 10 NĂM 2020 (MỚI)
BÀI VIẾT CỦA TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN PHÚ TRỌNG VỀ CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG (BẢN TIẾNG NGA)
BÀI VIẾT CỦA TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN PHÚ TRỌNG VỀ CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG (BẢN TIẾNG NGA)
BÀI VIẾT CỦA TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN PHÚ TRỌNG VỀ CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG (BẢN TIẾNG TRUNG)
BÀI VIẾT CỦA TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN PHÚ TRỌNG VỀ CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG (BẢN TIẾNG TRUNG)
BÀI VIẾT CỦA TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN PHÚ TRỌNG VỀ CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG (BẢN TIẾNG ANH)
BÀI VIẾT CỦA TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN PHÚ TRỌNG VỀ CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG (BẢN TIẾNG ANH)
BÀI VIẾT CỦA TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN PHÚ TRỌNG VỀ CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG (bản Tiếng Tây Ban Nha)
Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng
Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng
Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng
NHẬP LIỆU THÁNG 09 NĂM 2020 (MỚI)
NHẬP LIỆU THÁNG 09 NĂM 2020 (MỚI)
NHẬP LIỆU THÁNG 08 NĂM 2020 (MỚI)
NHẬP LIỆU THÁNG 08 NĂM 2020 (MỚI)
NHẬP LIỆU THÁNG 07 NĂM 2020 (MỚI)
NHẬP LIỆU THÁNG 07 NĂM 2020 (MỚI)
BO LUAT LAO DONG
LUAT SO 45/2012/QH14
NHẬP LIỆU THÁNG 06 NĂM 2020 (MỚI)
NHẬP LIỆU THÁNG 06 NĂM 2020 (MỚI)
NGAY GIA DINH VIET NAM
BAI TUYEN TRUYEN NGAY GIA DINH VIET NAM 28.6
NHẬP LIỆU THÁNG 05 NĂM 2020 (MỚI)
NHẬP LIỆU THÁNG 04 NĂM 2020 (MỚI)
nghi dinh 15/2018/ND-CP
NGHI DINH 15/2018/ND-CP NGAY 02/02/2019 CUA CP QUY DINH CHI TIET THI HANH 1 SO DIEU CUA LUAT ATTP
NGHI DINH 115/2018/ND-CP
NGHI DINH 115/2018/ND-CP NGAY 04/9/2018 CUA CP QUY DINH XU LY VI PHAM ATTP
NGHI DINH 118.ND-CP
ND 118/2018/NĐ-CP NGÀY 12/9/2018 CUA CP QUY DINH VE CONG TAC KET HOP QUAN DAN Y
 Hội nghị Đảng bộ lần thứ XVI, BCH Đảng bộ Trung tâm Y tế Diên Khánh lần thứ XV
Hội nghị Đảng bộ lần thứ XVI, BCH Đảng bộ Trung tâm Y tế Diên Khánh lần thứ XV
NGHI DINH 24. QUY DINH CHI TIET 1 SO DIEU CUA LUAT PHONG CHONG TAC HAI THUOC LÁ
NGHI DINH 24. QUY DINH CHI TIET 1 SO DIEU CUA LUAT PHONG CHONG TAC HAI THUOC LÁ
Nghị định 26/2020/NĐ-CP Bảo vệ BMNN
Nghị định 26/2020/NĐ-CP Bảo vệ BMNN
 Luật số 44/2019/QH14 Luật phòng chống tác hại của rượu, bia
Luật số 44/2019/QH14 Luật phòng chống tác hại của rượu, bia
Nghị định 30/2020/NĐ-CP Về công tác văn thư
Nghị định 30/2020/NĐ-CP Về công tác văn thư
NHẬP LIỆU THÁNG 04 NĂM 2020 (MỚI)
NHẬP LIỆU THÁNG 04 NĂM 2020 (MỚI)
NHẬP LIỆU THÁNG 03 NĂM 2020 (MỚI)
NHẬP LIỆU THÁNG 03 NĂM 2020 (MỚI)
NHẬP LIỆU THÁNG 02 NĂM 2020 (MỚI)
NHẬP LIỆU THÁNG 02 NĂM 2020 (MỚI)
NHẬP LIỆU THÁNG 01 NĂM 2020 (mới)
NHẬP LIỆU THÁNG 01 NĂM 2020 (mới)
NHẬP LIỆU THÁNG 01 NĂM 2020
NHẬP LIỆU THÁNG 01 NĂM 2020
NHẬP LIỆU THÁNG 12 NĂM 2019
NHẬP LIỆU THÁNG 12 NĂM 2019
QUY TRÌNH KHÁM CHỮA BỆNH
QUY TRÌNH KHÁM CHỮA BỆNH
Quy trình khoa Xét nghiệm -CĐHA
Quy trình khoa Xét nghiệm -CĐHA
Quy trình khoa CSSKSS
Quy trình khoa CSSKSS
Quy trình gây mê
Quy trình gây mê
Quy trình khoa Ngoại - LCK
Quy trình khoa Ngoại - LCK
Kết quả đánh giá hiệu quả truyền thông 2019
Kết quả đánh giá hiệu quả truyền thông 2019
Nhập liệu tháng 11 năm 2019
Nhập số liệu quản lý THA năm 2019
Chào mừng ngày Quốc tế Điều dưỡng ngày 12 tháng 5 năm 2019
Chào mừng ngày Quốc tế Điều dưỡng ngày 12 tháng 5 năm 2019
Nghị định 59/2013/NĐ-CP quy định 1 số điều của luật PCTN
Quy định chi tiết 1 số điều của luật PCTN
Nghị định 161/2018/NĐ-CP
Sửa đổi, bổ sung 1 số quy định về tuyển dụng CC, vc v..vv
ĐỀ ÁN CSSKSS BAN ĐẦU THEO NGUYÊN LÝ Y HỌC GIA ĐÌNH GIAI ĐOẠN 2018-2020
ĐỀ ÁN CSSKSS BAN ĐẦU THEO NGUYÊN LÝ Y HỌC GIA ĐÌNH GIAI ĐOẠN 2018-2020
Địa chỉ
Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa
Điện thoại
Cấp cứu:0258.246.5081; Hỗ trợ website: 0905.202.991
E.mail
pkhth.ytdk@khanhhoa.gov.vn
© 2018 Bản quyền thuộc Trung tâm Y Tế huyện Diên Khánh